Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną za Pośrednictwem Platformy Internetowej WWW.HEYBONSAI.COM

 

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j w Dz. U. Z 2016 r poz. 1030 z późn. Zmianami) Bonsai sp.z o.o ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem.

2. Regulamin określa rodzaje usług świadczonych za pośrednictwem serwisu www.heybonsai.com warunki
i zasady korzystania z Serwisu, w tym warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oferowanych za jego pośrednictwem.

3. Bonsai sp. z o.o  za pośrednictwem Serwisu udostępnia Użytkownikowi bezpłatnie zasoby Serwisu dotyczące rynku ubezpieczeniowego, w tym oferuje możliwość korzystania z oferowanych w Serwisie narzędzi.

4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony: http://www.heybonsai.com
w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie
i wydrukowanie.

5.  Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z serwisu.

6.  Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, korzystanie  z jego Usług oznacza wyrażenie zgody na jego treść i akceptacje jego warunków, w tym na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy oraz przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie  stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego , Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,  Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, Ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz innych  aktów prawnych.

§ 2. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają znaczenie podane poniżej:

1.Bonsai spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach ul. Karola Olszewskiego 6 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000645214, numer NIP 9591979611, numer REGON 365779064

2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu.

3. Serwis –zorganizowana platforma funkcjonujaca w sieci teleinformatycznej internet, dostępna na stronach http:// www.heybonsai.com podłączona do sieci Internet, stworzona przez Bonsai Sp. z o.o.  umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Bonsai sp.
z o.o.

4. Usługi – usługi świadczone przez Bonsai sp. z o.o. drogą elektroniczną.

 

5. Oferta – indywidualna oferta ubezpieczeniowa określonego zakładu ubezpieczeń,
przygotowana na podstawie danych przekazanych przez Użytkownika i skierowana do Użytkownika przez  Towarzystwo Ubezpieczeniowe, Pośrednika Ubezpieczeniowego( Brokera, Agenta Ubezpieczeniowego).

6. Towarzystwo Ubezpieczeniowe – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń na podstawie  odpowiednich przepisów prawa, którego oferta ubezpieczeniowa może być prezentowana  w Serwisie.

7. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu stanowiąca załącznik nr 1, określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywania i ochrony informacji, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi.

8. Login – ciąg znaków identyfikujących Użytkownika zamierzającego korzystać z Serwisu, wysyłany na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

9. Hasło – ciąg znaków służących do  autoryzowanego dostępu do niektórych Usług przez Użytkowników, wysyłany na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

§ 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Bonsai sp. z o.o  z  Użytkownikiem umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem i wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu strony www.heybonsai.com jest równoznaczne z akceptacją  niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną upoważnia Bonsai sp. z o.o. do przekazania danych użytkownika do partnerów, których usługi są prezentowane w serwisie, w szczególności przez pośredników ubezpieczeniowych  i/lub towarzystwa ubezpieczeniowe. Użytkownik korzystając z Usług, akceptując niniejszy Regulamin a także podając numer swojego telefonu wyraża także zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Bonsai sp. z o.o lub pośredników ubezpieczeniowych a także towarzystwa ubezpieczeniowe w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

2. Użytkownik korzystając z Usług i akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że za wystarczające uznaje przekazanie mu informacji o Serwisie wskazane w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym poprzez umieszczenie tych informacji w Regulaminie oraz Serwisie w trakcie świadczenia usług drogą elektroniczną.

3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, a także okoliczności faktyczne.

4. Z zastrzeżeniem pkt. poniżej umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniana jest Usługa.

5. W wypadku, w którym Użytkownik dokonał wyboru Oferty zaprezentowanej za pomocą serwisu heybonsai.com.jest zobowiązany zapoznać  i zaakceptować odpowiedni  Regulamin świadczenia usług  przez pośrednika ubezpieczeniowego lub Towarzystwo Ubezpieczeniowe oferujące zawarcie Umowy za pomocą serwisu www.heybonsai.com

6. Przedmiotem działania serwisu www.heyboinsai.com jest grupowanie Użytkowników w celu zaprezentowania  oferty zawarcia umowy ubezpieczenia. Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje pomiędzy Użytkownikiem serwisu a podmiotem prowadzącym działalność ubezpieczeniową( Towarzystwem Ubezpieczeniowym, Pośrednikiem Ubezpieczeniowym).

 

§ 4. Usługi

1. Przedmiotem działalności Serwisu jest umożliwienie Użytkownikowi dostępu do propozycji ofertowych różnego rodzaju produktów i usług, w tym ubezpieczeń majątkowych i osobowych,  ubezpieczeń komunikacyjnych, turystycznych, jak i mienia.

2. Usługi świadczone przez Serwis są nieodpłatne dla Użytkownika.

3. Użytkownik w celu skorzystania z funkcji Serwisu wskazanej w ust. 1 powyżej wypełnia na stronie www.heybonsai.com tabelę zawierającą dane niezbędne do przygotowania kalkulacji ceny produktu/usługi oferowanej w Serwisie. Aby uzyskać dostęp do kalkulacji ofert, każdy użytkownik Serwisu musi się zarejestrować.

3.1 Możliwe jest korzystanie z serwisu bez dokonywania rejestracji i logowania, wiąże się to z możliwością braku niektórych funkcji serwisu.

4. W celu przygotowania Oferty, dane wprowadzone przez użytkownika, z wyłączeniem danych personalnych (umożliwiających identyfikację Użytkownika) są za jego zgodą przekazywane  przez Bonsai sp. z o.o do podmiotów prowadzących działalność ubezpieczeniową.

5. Zawarcie umowy ubezpieczenia nastąpi zgodnie oraz   według zasad określonych we właściwych ogólnych warunkach ubezpieczenia danego zakładu ubezpieczeń, mających zastosowanie do tej umowy i wskazanych w Ofercie.

§ 5. Warunki techniczne świadczenia usług

Wymagania techniczne niezbędne dla korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu określone są w „Polityce prywatności”, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 6. Ochrona danych osobowych

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników określone są w „Polityce prywatności”, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 7. Odpowiedzialność Bonsai sp. z o.o

1.  Użytkownik  powinien  podać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzające w błąd.
Za  skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

2. Bonsai sp. z o.o  nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularzy Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.

3. Bonsai sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Spółki ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od spółki. Bonsai sp.
z o.o ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres niezbędny do usunięcia awarii lub zaistaniałych nieprawidłowości. Bonsai sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu.

4. Bonsai sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy komputerowe lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Bonsai sp.
z o.o. informacji o bezprawnym charakterze  danych dostarczonych przez Użytkownika, Bonsai sp. z o.o. może uniemożliwić dostęp do tych danych. Bonsai sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Bonsai sp. z o.o zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Bonsai sp. z o.o. ma prawo do wystąpienia
z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 8. Prawa własności intelektualnej

1. Bonsai sp. z o.o. oświadcza, że Serwis zawiera materiały  chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej.

2. Prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się na stronach internetowych Serwisu lub znaki towarowe są własnością  Bonsai sp. z o.o

3. Użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie użytku osobistego. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Bonsai sp. z o.o.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik Serwisu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych Usług. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być składane:

I. drogą elektroniczną na adres info@heybonsai.com;
II. ustnie – telefonicznie pod nr tel. (22) 350 65 57 w godzinach 9.00 – 17.00 w dni robocze (połączenia płatne zgodnie z taryfą operatora, z którego korzysta Użytkownik);
III. Pisemnie –  na adres: Bonsai sp. z o.o ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
IV. Osobiscie w siedzibie spółki- adres j.w

2. Reklamacja zawierać powinna co najmniej:

I. oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, firme , nazwę,  adres e-mail, adres korespondencyjny,

II.  Opis problemu będącego przedmiotem  złożenia reklamacji.

3. Bonsai sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Bonsai sp. z o.o . powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail
lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składający reklamację.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.

2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd właściwości ogólnej.

 

§ 11. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wszedł w życie z dniem 20-03-2017

2. Bonsai sp. z o.o zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.

3. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli ten w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia nie wypowie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

4. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez wprowadzenie go  na stronach Serwisu .